Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91Q0
Názov biotopu :Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Priaznivý stav :83 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria skupinové, riedke reliktné porasty borovice lesnej alebo smrekovca opadavého na extrémnych skalných stanovištiach (vápence, dolomity, slienité vápence a vápnité zlepence), ostrovčekovito rozšírené od podhorského stupňa až po hornú hranicu lesa. Stanovištia sa vyznačujú členitým reliéfom a strmým sklonom. Pôdy sú plytké, vysychavé, humózne a silne skeletnaté (kamenité). Najčastejšie osídľujú výslnné polohy na južných expozíciách, avšak niektoré borovicové a smrekovcové porasty so smrekom osídľujú chladné inverzné rokliny a severné svahy, buď s plytkou pôdou, alebo na miestach, kde sa hromadí nerozložený humus. Biotop je endemický pre oblasť Západných Karpát a zároveň predstavuje pozostatok (relikt) poľadového vývoja vegetácie. Bylinné poschodie má veľmi bohaté druhové zloženie s množstvom endemických, ohrozených a vzácnych druhov európskej a slovenskej flóry.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0150 Červený grúň
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0296 Turková
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0581 Klapy
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR