Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredné Pohornádie
Kód územia:SKUEV0328
Kraj:Košický kraj
Rozloha:7092,960 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 7092,96 ha)
Katastrálne územia :Čermeľ, Kavečany, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košické Hámre, Kysak, Malá Lodina, Ružín, Sokoľ, Veľká Lodina
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
40A0 Xerotermné kroviny
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Eriogaster catax
Iris aphylla ssp. hungarica
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris teleius
Pulsatilla grandis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR