Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:0,000 ha
Správcovia :
Katastrálne územia :
Vyhlasovací predpis:

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Cyclamen fatrense
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Mannia triandra
Marmota marmota latirostris
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Ochyraea tatrensis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Rupicapra rupicapra tatrica
Scapania carinthiaca
Triturus montandoni
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR