Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šíp
Kód územia:SKUEV0663
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1796,150 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 4,56 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 1791,59 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,01 ha)
Katastrálne územia :Stankovany, Žaškov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR