Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Strážovské vrchy
Kód územia:SKUEV0256
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:29972,983 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 0 ha)
Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 212,36 ha)
Správa CHKO Strážovské vrchy
     (na ploche 28754,84 ha)
Správa NP Malá Fatra
     (na ploche 1005,78 ha)
Katastrálne územia :Babkov, Beluša, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, Dolná Poruba, Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža-Podhorie, Horná Poruba, Horný Moštenec, Hrabové, Hričovské Podhradie, Jablonové, Jasenové, Kardošova Vieska, Kľačno, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, Lietava, Lietavská Svinná, Malá Čierna, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Nitrianske Pravno, Paština Závada, Peklina, Plevník-Drienové, Počarová, Podhorie, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov-Hradná, Tŕstie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Zbyňov, Zemianska Závada, Zemiansky Kvašov, Zliechov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
7220 Penovcové prameniská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aconitum firmum ssp. moravicum
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeriNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR