Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľká Fatra
Kód územia:SKUEV0238
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:46405,466 ha
Správcovia :Správa CHKO Poľana
     (na ploche 0 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 46404,96 ha)
Správa TANAP
     (na ploche 0,5 ha)
Katastrálne územia :Belá, Blatnica, Čremošné, Dolný Harmanec, Dulice, Folkušová, Hubová, Konské, Kraľovany, Krpeľany, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Mošovce, Motyčky, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Rakša, Ružomberok, Sklabinský Podzámok, Stankovany, Staré Hory, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turecká
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
4070 Kosodrevina
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9410 Horské smrekové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Coenagrion ornatum
Cucujus cinnaberinus
Cyclamen fatrense
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Euplagia quadripunctaria
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Maculinea nausithous
Mannia triandra
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior
Vertigo geyeri


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR