Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kamenná Baba
Kód územia:SKUEV0207
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:343,443 ha
Správcovia :RSOPK Prešov
     (na ploche 343,44 ha)
Katastrálne územia :Lačnov, Lipovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR