Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Turková
Kód územia:SKUEV0296
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:403,055 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 403,05 ha)
Katastrálne územia :Východná
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Leptidea morsei
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR