Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Salatín
Kód územia:SKUEV0197
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:3345,005 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 3344,7 ha)
Správa NP Veľká Fatra
     (na ploche 0,3 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Partizánska Ľupča, Ružomberok
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9410 Horské smrekové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
4070 Kosodrevina
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Boros schneideri
Campanula serrata
Canis lupus
Dianthus nitidus
Lynx lynx
Mannia triandra
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Rupicapra rupicapra tatrica
Ursus arctosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR