Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Salatín
Kód územia:SKUEV0197
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:3368,295 ha
Správcovia :Správa NAPANT
     (na ploche 3368,29 ha)
Katastrálne územia :Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Partizánska Ľupča, Ružomberok
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4070 Kosodrevina
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9410 Horské smrekové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Boros schneideri
Campanula serrata
Canis lupus
Dianthus nitidus
Lynx lynx
Mannia triandra
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Rupicapra rupicapra tatrica
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR