Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rajtopíky
Kód územia:SKUEV0109
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:256,901 ha
Správcovia :Správa NP Slovenský raj
     (na ploche 256,9 ha)
Katastrálne územia :Dúbrava, Harakovce
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR