Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :
Názov biotopu :
Priaznivý stav :61.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa krovinové porasty kosodreviny vo vysokých pohoriach Západných Karpát tvoriace v horách samostatný vegetačný stupeň (obr. 42). Predstavujú primárne spoločenstvá subalpínskeho stupňa v nadmorskej výške 1 400 1 800 (1 900) m. Výškovo nadväzujú na klimaxové spoločenstvá smrekového lesa, na svojej hornej hranici prechádzajú do stupňa alpínskych holí. V závislosti od substrátu sa dajú rozlíšiť dve ekologické podskupiny porastov kosodreviny. Porasty na karbonátoch sú floristicky veľmi bohaté. K najvzácnejším patria pôvodné spoločenstvá, obmedzené často na najextrémnejšie časti reliéfu izolovaných skalných komplexov. Silikátový typ je druhovo chudobnejší, vyvinutý na kyslých alebo neutrálnych pôdach s hrubšou vrstvou surového humusu. V bylinnom poschodí prevláda brusnica obyčajná a niektoré trávy, najmä smlz chĺpkatý, často sa vyskytuje horec luskáčovitý.
Výskyt v územiach eur. významu :

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR