Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6170
Názov biotopu :Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
Priaznivý stav :87.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa vysokohorské až horské, druhovo bohaté spoločenstvá s výrazným zastúpením vankúšovito trsovitých bylín a nízkych poliehavých kríčkov, ktoré tvoria vegetačný kryt na plytkých skeletnatých pôdach s prevažne zásaditou a neutrálnou reakciou. Osídľujú strmé, v alpínskom stupni niekedy aj mierne, najmä severne orientované, vápencové a dolomitové svahy vystavené silným vetrom. V zimnom období sú často bez snehu alebo len s plytkou snehovou pokrývkou. Vyskytujú sa v nich niektoré kriticky ohrozené druhy, ako ostrička myšia a turička jednoduchá. Na Slovensku sa biotop nachádza v subalpínskom a alpínskom stupni najvyšších pohorí, ojedinele v inverzných polohách horského stupňa. V Západných Karpatoch sú pomerne vzácne druhovo bohaté spoločenstvá snehových výležísk. Nachádzajú sa na strmých výslnných a záveterných stanovištiach v najvyšších vápencových oblastiach Tatier. Význačné je spoločenstvo s endemickým lomikameňom trvácim.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0663 Šíp

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR