Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tisovský kras
Kód územia:SKUEV0282
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1469,366 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 0,15 ha)
Správa NP Muránska planina
     (na ploche 1469,21 ha)
Katastrálne územia :Klenovec, Tisovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9110 Kyslomilné bukové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0 Xerotermné kroviny
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Cucujus cinnaberinus
Daphne arbuscula
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR