Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tematínske vrchy
Kód územia:SKUEV0380
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:2520,314 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 2520,31 ha)
Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Hrádok, Hubina, Lúka, Modrová, Stará Lehota
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
5130 Porasty borievky obyčajnej
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9110 Kyslomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Dianthus lumnitzeri
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Pulsatilla grandis
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR