Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tematínske vrchy
Kód územia:SKUEV0380
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:2520,314 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 2520,31 ha)
Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Hrádok, Hubina, Lúka, Modrová, Stará Lehota
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
5130 Porasty borievky obyčajnej
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9110 Kyslomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Dianthus lumnitzeri
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Pulsatilla grandis
Rosalia alpina


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR