Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91I0
Názov biotopu :Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
Priaznivý stav :215 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa porasty dubov s minimálnou prímesou ďalších druhov stromov, avšak spravidla s bohatým podrastom krovín. Vyskytujú sa v teplých a suchých oblastiach. V našich podmienkach ich rozdeľujeme do troch subtypov, pričom prvý z nich Ls3.2 sa vyskytuje na poriečnych sprašových a piesočných terasách väčších riek južného Slovenska. Jeho porasty tvorí predovšetkým dub letný a dub jadranský, v krovinovom poschodí je prítomný javor poľný, vzácne javor tatársky. Pre subtyp Ls3.3 sú charakteristické ťažšie pôdy s ílom, na jar vlhšie a v lete presýchajúce. Porasty tvorí dub zimný, d. letný a d. cerový, pre bylinný podrast je charakteristická prítomnosť niektorých vlhkomilnejších druhov, ako nátržník biely, niekedy aj bezkolenec trsťovníkovitý, breza, hruška, osika. Posledný subtyp Ls3.5.2 takisto tvoria duby, predovšetkým z okruhu duba zimného. Jeho výskyt je podmienený zakyslením pôdy, no zároveň extrémnosťou svahových a tepelných podmienok. Pre podrast sú typické drobné kríčky znášajúce extrémne podmienky južných zakyslených kamenistých svahov, ako kručinka chlpatá, zanovätník černejúci, vres obyčajný.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0074 Dubník
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0083 Eliášovský les
SKUEV0086 Krivé hrabiny
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0108 Ordzovianske dubiny
SKUEV0110 Levočské dubiny
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0180 Ludinský háj
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0294 Bagovský vrch
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0503 Predhorie
SKUEV0847 Pozdišovský chrbát
SKUEV0859 Ľubietovské dúbravy
SKUEV0867 Mochovská cerina
SKUEV0869 Bábsky les
SKUEV0874 Člnok
SKUEV0880 Prašická dubina
SKUEV0881 Dubnička
SKUEV0882 Patianska cerina
SKUEV0904 Gbelský les
SKUEV0907 Peterklin
SKUEV0934 Gýmešský jarok
SKUEV0956 Ľuborečské dubiny
SKUEV0957 Uderinky
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky
SKUEV4005 Solivarsko- švábske dúbravy
SKUEV4006 Inovecké dubiny
SKUEV4041 Chválov

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR