Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Baské
Kód územia:SKUEV0274
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:4036,551 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 1652,9 ha)
Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 2383,65 ha)
Katastrálne územia :Čierna Lehota, Dolná Poruba, Krásna Ves, Omšenie, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Austropotamobius torrentium
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Euplagia quadripunctaria
Lucanus cervus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla subslavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos
Vertigo moulinsiana


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR