Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91M0
Názov biotopu :Panónsko-balkánske cerové lesy
Priaznivý stav :83.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria porasty dubov s výraznejšou prítomnosťou cera na kyslejších, čiastočne zhutnených ílovitých pôdach, prípadne na sprašiach. Typické sú ťažšie pôdy, ktoré sú na jar vlhké a v období väčšieho sucha presychajúce. Krovinové poschodie je spravidla dobre vyvinuté. Bylinný podrast tvoria druhy znášajúce zamokrenie a vysychanie pôd a kyslomilné druhy. Významne sa tiež uplatňujú teplomilné a lesostepné prvky. Na Slovensku sa vyskytuje v nížinách a pahorkatinách južného Slovenska. Dub cerový ako základný prvok tohto biotopu sa vyskytuje aj v ostatných dubových lesoch (91I0*, 91G0*, 91H0* a pod.), ktoré zvyčajne tvoria spolu jeden komplex. Aj z týchto dôvodov je zložité určiť pôvodnú druhovú skladbu a štruktúru tohto typu biotopu na Slovensku (porasty na Balkáne, kde sa zachovalo viacero pôvodných porastov, vykazujú určitú geografickú rozdielnosť od porastov na južnom Slovensku a v severnom Maďarsku).
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0029 Veľký kopec
SKUEV0036 Litava
SKUEV0074 Dubník
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0086 Krivé hrabiny
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0089 Martinský les
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0180 Ludinský háj
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0294 Bagovský vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0363 Ťahan
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0814 Hubovo
SKUEV0865 Rataj
SKUEV0867 Mochovská cerina
SKUEV0870 Horšianska dolina
SKUEV0872 Jedzina
SKUEV0873 Pohronský Inovec
SKUEV0874 Člnok
SKUEV0876 Horná hora
SKUEV0882 Patianska cerina
SKUEV0889 Medovarské dubiny
SKUEV0890 Pírovské
SKUEV0956 Ľuborečské dubiny
SKUEV1357 Cerová vrchovina
SKUEV2184 Burdov
SKUEV2294 Bagovský vrch
SKUEV2357 Cerová vrchovina
SKUEV2392 Brezovská stráň

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR