Aktuality

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV "Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov"

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu "Rozvoj ochrany prírody a chránen

Čítaj viac

IUCN "Little Sydney" Ochrana prírody v Európe.

V dňoch 28-31.5.2015 sa v mestečku Hainburg an der Donau (Rakúsko) uskutočnila konferencia IUCN "Little Sydney" Ochrana prírody v Európe. Konferencia priniesla do Európy odkaz zo Svetového kongresu parkov (World Parks Congress, http://worldparkscongress.org), ktorý sa konal v Sydney v novembri 2014 a ktorého výsledkom bol Prísľub zo Sydney (Promise of Sydney). Na konferencii bolo vyše 200 účastníkov z 37 krajín.

Čítaj viac

Obnovujeme vydávanie vedeckého časopisu Ochrana prírody (predtým zborník Ochrana prírody)

Štátna ochrana prírody SR pripravuje vydávanie vedeckého časopisu Ochrana prírody (predtým zborník Ochrana prírody). Časopis, ktorý je zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie prioritne na Slovensku, bude vychádzať 2x ročne v elektronickej forme a bude uverejnený na webovej stránke ŠOP SR.

Čítaj viac

Deň Otvorených Dverí 2015 v sobotu 30.5.2015 na Ministerstve životného prostredia SR

Posaďte sa do kresla ministra životného prostredia, naučte sa predpovedať počasie, vyrobte si svoj vlastný šperk, zažite aké je to byť baníkom alebo si

Čítaj viac

70. výročie UNESCO

UNESCO (Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) je medzinárodná organizácia zastrešená Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov a programov, ako napr. Dohovor o ochrane svetového dedičstva kultúrneho a prírodného dedičstva a Program UNESCO Človek a biosféra.

Čítaj viac

Obnovujeme vydávanie časopisu Chránené územia Slovenska

Štátna ochrana prírody SR obnovuje vydávanie odborno-metodického a informačného časopisu Chránené územia Slovenska, ktorý vychádza od roku 1982 v štvrťročnej periodicite (s prerušením v rokoch 2012-2014). Časopis ponúka priestor na prezentáciu činnosti organizácie, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj výmenu skúseností z praktickej ochrany.

Čítaj viac

OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE na predaj

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE na predaj 1.) historickej budovy nachádzajúcej sa v centre Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici č. 53, so súp. č. 60 spolu s pozemkami parc. č. 121 vo výmere 654 m2 a parc. č. 122 vo výmere 152 m2, na ktorých je budova postavená, zapísaných na LV č. 1653. Minimálna cena je 196 000,- EUR.

Čítaj viac


Január

Počuli ste, že...