Aktuality

Karpatskí vlci: Unikátne gény, kríženie s nížinnou populáciou a vplyv fragmentácie krajiny

V časopise Diversity and Distributions, ktorý predstavuje prestížne periodikum zamerané na biogeografiu a ochranu prírody, vychádza v týchto dňoch článok popisujúci populačnú štruktúru vlka dravého (Canis lupus) v Západných Karpatoch.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase so zaujímavými nálezmi

Na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch tohto najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku.

Čítaj viac

Úspešná zonácia národného parku Slovenský raj

Ochrana prírody sa v národného parku Slovenský raj po schválení zonácie v júni 2016 zásadne zmenila. Predtým totiž fungoval systém maloplošných chránených území, ktorý bol neprehľadný. V súčasnosti vládne prijateľný stav pre všetky dotknuté strany.

Čítaj viac

Mokrade v sídlach: Hodnotné pozemky alebo bezcenné územia?

V piatok druhého februára 2018 si pripomíname Svetový deň mokradí. Mokrade sú územia, ktoré sú permanentne alebo sezónne zaplavované vodou. Nachádzajú sa aj v ľudských sídlach, či v ich okolí. Patria sem rieky, ich záplavové územia, jazerá, močiare ako aj pobrežné varianty mokradí - slaniská, mangrovové porasty a koralové útesy.

Čítaj viac

V národnom parku Nízke Tatry chceme ekologický cestovný ruch

Preorientovanie sa na ekologický cestovný ruch by v národnom parku Nízke Tatry prinieslo zodpovednejší prístup k ochrane prírody a krajiny, čím by sa mohlo predísť devastácii prírodného prostredia. Tvrdí to riaditeľ Správy NAPANT (Národný park Nízke Tatry) Ľuboš Čillag, pričom apeluje na zodpovedný vzťah k prírodným hodnotám, ochrane prírody a krajiny či kultúrnemu dedičstvu, a to aj prostredníctvom územno-plánovacích dokumentácií, ako aj Územných systémov ekologickej stability.

Čítaj viac

Správa CHKO Cerová vrchovina prijme strážcu a lesníka

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota prijme pracovníka na pozíciu strážca do trvalého pracovného pomeru s predpokladaným nástupom v máji 2018.

Čítaj viac

Do Slovenského krasu môžu turistov prilákať stovky jaskýň a priepastí

Slovenský kras vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť 31. augusta 1973. O takmer štyri roky bolo územie ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci vedeckého programu MAB (Man and the Biosphere) - Človek a biosféra. Až v roku 2002 vyhlásila Slovenský kras vláda Slovenskej republiky za národný park. Je v ňom známych približne 1350 jaskýň a priepastí.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...