Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pilsko
Kód územia:SKUEV0188
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:701,080 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 701,01 ha)
Katastrálne územia :Mútne, Námestovské Pilsko, Oravské Veselé
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
4070 Kosodrevina
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aconitum firmum ssp. moravicum
Canis lupus
Lynx lynx
Triturus montandoniNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR