Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pilsko
Kód územia:SKUEV0188
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:701,080 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 701,01 ha)
Katastrálne územia :Mútne, Námestovské Pilsko, Oravské Veselé
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
4070 Kosodrevina
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Aconitum firmum ssp. moravicum
Canis lupus
Lynx lynx
Triturus montandoniNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR