Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :7120
Názov biotopu :Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
Priaznivý stav :23.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :Sú to vysychajúce alebo ťažbou ovplyvnené vrchoviskové rašeliniská, ktorých vodný režim bol do značnej miery narušený ľudskými aktivitami. V dôsledku toho dochádza k presušeniu biotopu a následnej zmene druhového zloženia. Vegetácia je zložená najmä z vrchoviskových druhov, ale ich pokryvnosť je rôzna. Keďže extrémna kyslosť rašeliny neumožňuje uchytenie burinových druhov, aj na silne narušených miestach dochádza k postupnej regenerácii a návratu rašeliniskových druhov, ako napr. páperník pošvatý, p. úzkolistý a miestami aj vzácny druh ostroplod biely. Na vrchoviskách so zmeneným vodným režimom sa môže rozšíriť tráva bezkolenec, prípadne lokalita zarastá náletovými drevinami (breza, smrek) alebo vresom. V umelo vykopaných odvodňovacích kanáloch na Suchej hore sa lokálne vyskytuje kriticky ohrozený druh diablik močiarny. Takéto biotopy sú známe z Nízkych Beskýd, Oravy, Tatier a Vihorlatu.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0145 Medzi bormi
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0307 Tatry

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR