Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Oravskej kotliny
Kód územia:SKUEV0057
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:840,323 ha
Správcovia :Správa CHKO Horná Orava
     (na ploche 840,32 ha)
Katastrálne územia :Hladovka, Suchá Hora, Trstená
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
9410 Horské smrekové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Leucorrhinia pectoralis
Triturus montandoni


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR