Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stolica
Kód územia:SKUEV0203
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:2826,428 ha
Správcovia :Správa NP Muránska planina
     (na ploche 2825,63 ha)
Správa NP Slovenský kras
     (na ploche 0,8 ha)
Katastrálne územia :Čierna Lehota, Chyžné, Mokrá Lúka, Muránska Zdychava, Rejdová, Revúčka, Telgárt
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9410 Horské smrekové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Buxbaumia viridis
Canis lupus
Lynx lynx
Ursus arctos


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR