Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8110
Názov biotopu :Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
Priaznivý stav :36.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop je vzácne rozšírený na žulových sutinách, morénach a sutinových výležiskách v najvyšších polohách Tatier, často v kontakte so snehovými poliami, ktoré zabezpečujú vegetácii začiatkom leta dostatok vlahy. Veľké balvanité sutiny a zlomiská sú spravidla bez vegetácie. Veľmi vzácny je výskyt spoločenstva s kučeravcom čiarkovitým. Na Slovensku sa zaznamenalo iba na balvanitých žulových sutinách v severnej časti Nízkych Tatier. Viaceré z typických druhov, napr. endemity, ako žerušničník nebadaný alebo lyžičník tatranský uprednostňujú mylonitové sutiny, pretože mylonity ľahšie zvetrávajú a do pôdy sa uvoľňujú živiny. Takto sa najmä v okolí tatranských sediel a sutinových kužeľov utvárajú druhovo veľmi bohaté spoločenstvá. Biotop reprezentuje početná skupina tatranských a karpatských endemitov.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR