Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Manaľment

Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu [pdf]

Informácia o alpskom biogeografickom seminári

Tzv. nový biogeografický proces vyplýva z EÚ stratégie biodiverzity do r. 2020 a je jednou z 20 aktivít EU stratégie biodiverzity. Ide o aktivitu "do r. 2012 Európska komisia spolu s členskými ±tátmi začne proces pre výmenu skúseností, dobrých príkladov a cezhraničnej spolupráce pri manaµmente území Natura 2000 v rámci biogeografických oblastí vymedzených Smernicou o biotopoch", ktorá patrí do 1. cie?a EÚ stratégie biodiverzity "dobudova> sústavu Natura 2000 a zabezpeči> dobrú starostlivos>".

Celé územie EÚ bolo rozdelené do 9 biogeografických oblastí, SR patrí do alpského bioregiónu a do panónskeho bioregiónu. Toto členenie sa vz>ahuje k EÚ smernici o biotopoch, ktorá o. i. ukladá povinnos> vymedzi> európsku sústavu chránených území Natura 2000 (táto pozostáva nielen z území európskeho významu v zmysle EÚ smernice o biotopoch, ale aj z chránených vtáčích území vymedzených v zmysle EÚ smernice o ochrane vtáctva).Biogeografické oblasti sa zoh?adňujú pri posúdení dostatočnosti vymedzenia území európskeho významu pre jednotlivé biotopy/druhy európskeho významu, rovnako aj pri reportingu biotopov/druhov európskeho významu členské ±táty hodnotia stav, trendy, perspektívy s oh?adom na jednotlivé bioregióny a následne Európska komisia hodnotí biotopy/druhy za celé bioregióny resp. EÚ.

Proces riadi Európska komisia, odborné podklady spracúva jej odborná in±titúcia (ETC/BD v Paríµi) a kontraktor. V r. 2012 sa konal boreálny seminár vo Fínsku a atlantický seminár v Holandsku, tretím bude alpský biogeografický seminár naplánovaný na november 2013 v Tyrolsku (Graz). V dňoch 12.- 14.6. 2013 bude prípravný workshop. Pre prípravu workshopu i semináru Európska komisia ustanovila riadiaci výbor, kde sú zástupcovia v±etkých 12 členských ±tátov EÚ v rámci alpského biogeografického regiónu (SR zastupuje J. Durko±ová z MRP SR a J. Galvánková zo COP SR). Výbor mal dosia? 3 zasadnutia v Bruseli, SR mala zatia? vµdy zabezpečenú účas> 1 delegáta. MRP SR je garantom plnenia úloh na národnej úrovni, v spolupráci so COP SR priebeµne poskytuje poµadované podklady Európskej komisii resp. rie±ite?ovi jej projektu.

Cie?om biogeografických seminárov je zlep±i> manaµment území Natura 2000 v záujme dosiahnutia priaznivého stavu pre vybrané biotopy/druhy európskeho významu. Preto medzi kritériá výberu biotopov/druhov európskeho významu patril ich stav pod?a údajov z reportingu, "výskyt" vo viacerých ±tátoch a potreba manaµmentu. Pre výber tém sú podstatné podklady z členských ±tátov. Témy budú prediskutované na workshope v Grazi, mali by prinies> odpovede na tieto otázky:
1. Aké sú hlavné problémy/otázky manaµmentu biotopov v rámci alpského biogeografického regiónu/pohoria)?
2. Aké manaµmentové opatrenia sú pre dané biotopy/druhy potrebné?
3. Aké sú moµné rie±enia problémov?
4. Aké sú moµnosti spolupráce na aktivitách, ktoré by mohli by> začaté na seminári?

Dosia? ukončené úlohy:
- schválenie tzv. prípravného dokumentu ("pre-scoping document", 184 strán);
- výber 22 biotopov európskeho významu, ktoré budú predmetom alpského biogeografického semináru, sú rozdelené na "riečne, jazerné" (7), trávnaté (6), iné mokraďové (3) a lesné (6)"; tabu?kový preh?ad je v závere; ich charakteristika v slovenskom jazyku je na stránke COP SR ; druhy európskeho významu v rámci semináru ALP boli síce identifikované, ale budú rie±ené v rámci biotopov, v ktorých sú prítomné (druhy sú vymenované v rámci popisu biotopov);
- rozdelenie "koordinácie" za jednotlivé skupiny biotopov európskeho významu - SR má v kompetencii vybrané "riečne" typy biotopov;

Aktuálne úlohy sú:
- pripomienkovanie tzv. základného dokumentu ("background document", 85 str.) z h?adiska 21 biotopov, ktoré sa vyskytujú na území SR; termín pre Európsku komisiu je 13. 3. 2013; pričom pripomienky je moµné uplatni> priamo do textu (cez sledovanie zmien) alebo do samostatného formulára;
- zaslanie relevantných príkladov do samostatného formulára;
- koordinácia odbornej prípravy za vybrané "riečne" biotopy európskeho významu; čo znamená návrh odborníkov, problémov, dobrých príkladov, po ich schválení prípadné rozpracovanie, "predsedanie" počas semináru za "riečne biotopy"; koordinácia sa vz>ahuje na národnú i EÚ úroveň


Tab. Preh?ad výberu biotopov európskeho významu, ktoré budú predmetom alpského biogeografického semináru (popis biotopov je na: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=13), 21 biotopov sa vyskytuje na území SR z nich pod?a hodnotenia z r. 2007 len jeden je v priaznivom stave ochrany (biotop 9130), 3 sú v neznámom stave (3140, 3260, 9170), ostatných 16 je v nepriaznivom stave.

 Kód  Názov biotopu
 3140  Oligotrofné aµ mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
 3150  Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
 3220  Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺµ ich brehov
 3230  Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou
 3240  Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
 3260  Niµinné aµ horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
 91E0  Luµné vŕbovo-topo?ové a jel±ové lesy
 6210  Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloµí (dôleµité stanovi±tia Orchidaceae)
 6230  Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 6410  Bezkolencové lúky
 6430  Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od níµin do alpínskeho stupňa
 6510  Níµinné a podhorské kosné lúky
 6520  Horské kosné lúky
 7110  Aktívne vrchoviská
 7140  Prechodné ra±eliniská a trasoviská
 7230  Slatiny s vysokým obsahom báz
 91D0  Brezové, borovicové a smrekové lesy na ra±eliniskách
 9130  Bukové a jed?ové kvetnaté lesy
 9170  Dubovo-hrabové lesy lipové
 9180  Lipovo-javorové sutinové lesy
 9260  Lesy s ga±tanom jedlým (nevyskytuje sa v SR)
 9410  Horské smrekové lesy

- background dokument na pripomienkovanie [.docx]

Seminár k problematike ve?kých ±eliem dňa 11. februára 2008 (MRP SR)

Dňa 11. februára 2008 sa na základe poµiadavky Európskej komisie v Bratislave konal seminár k problematike ve?kých ±eliem. Európska komisia na rie±enie tejto aktuálnej témy zadala nieko?ko projektov, seminár bol súčas>ou aktuálneho projektu na zvý±enie povedomia verejnosti o navrhovanom usmernení ("guidelines") pre manaµment ve?kých ±eliem na úrovni populácií. Podujatie pripravilo Ministerstvo µivotného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom µivotného prostredia Českej republiky a Ctátnou ochranou prírody SR. Jeho cie?om bola prezentácia návrhu usmernenia za účelom jeho moµného doplnenia, ako aj informácia o aktuálnych problémoch ochrany, manaµmentu a výskumu medveďa hnedého, vlka dravého a rysa ostrovida v Českej republike a na Slovensku. Spolu odznelo 14 predná±ok a semináru sa zúčastnilo viac takmer 100 zástupcov in±titúcií rezortu µivotného prostredia, pôdohospodárstva, vedeckých in±titúcií, médií a mimovládnych organizácií. Navrhované usmernenie (anglicky) je zverejnené na web stránke Európskej komisie pre ochranu prírody: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm, link je
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/2007_05_guidelines.pdf. Pripomienky je moµné zasiela> do konca marca 2008 priamo rie±ite?skej organizácií (In±titút aplikovanej ekológie v Ríme).
V±etky prezentácie, ako aj program semináru a adresár účastníkov sú tu:

    Program konferencie (SK)  (34 kB) (31 kB)
    Program konferencie (UK)  (23 kB) (21 kB)
    Zoznam účastníkov  (33 kB) (29 kB)
    Ve?ké ±elmy: navrhované usmernenie EK, aktuálne otázky v ČR a v SR - J. Durko±ová  (307 kB) (234 kB)
    Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe - John D. C. Linnell, Luigi Boitani, Valeria Salvatori, Manuela von Arx  (18 MB) (17 MB)
    Legislativní ochrana velkých ±elem v ČR - J. Címa, A. Červená  (1 MB) (1 MB)
    Právne aspekty ochrany ve?kých ±eliem na Slovensku - M. Adamec, P. Pilinský  (4 MB) (4 MB)
    VÝZNAM ZÁPADNÝCH KARPÁT PRE OCHRANU A ZACHOVANIE VEˇKÝCH CELIEM V STREDNEJ EURÓPE - P. HELL, J. SLAMEČKA, D. KRAJNIAK  (3 MB) (3 MB)
    Velké ±elmy v CHKO Beskydy - D. Barto±ová  (23 MB) (23 MB)
    Distribution and population development of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic - J. Červený, P. Koubek, L. Bufka, M. Kocurová  (73 MB) (73 MB)
    Management, Conservation and Research of the Wolf in Slovakia - S. Finďo, M. Skuban  (11 MB) (11 MB)
    Stručná informácia o rysovi ostrovidovi v slovenských Karpatoch - E. Gregorová  (9 MB) (9 MB)
    Genetická diverzita a diferenciácia populácií medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v Karpatoch - L. Paule, M. Straka, D. Krajmerová, M. Adamec  (3 MB) (3 MB)
    História a súčasnos> obhospodarovania ve?kých ±eliem na Slovensku - P. Ka±tier  (1 MB) (1 MB)
    Vyuµitie automatických kamier pri výskume a monitoringu µivočíchov - J. Bučko  (18 MB) (18 MB)
    Ako ďalej s medveďom - L. Dugovič  (4 MB) (4 MB)
    The managament plan for the large carnivores in the Czech Republic - P. Nová, J. Červený, P. Koubek, L. Bufka, D. Barto±ová, J. Bláha, P. Marhoul  (9 MB) (9 MB)
    The action plan for large carnivores in Czech Republic - public awareness campaign - M. Kutal  (11 MB) (10 MB)
    Projekt ochrany a manaµmentu medveďa hnedého na Slovensku - V. Antal  (3 MB) (3 MB)

Seminár k problematike starostlivosti o územia NATURA 2000)

V dňoch 1. - 3. februára 2005 sa konal odborný seminár k problematike starostlivosti o územia NATURA 2000, ktorý organizovala Ctátna ochrana prírody SR v rámci projektu Twinning PHARE SK2002/IB/EN/03 "Implementácia smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na Slovensku".

Seminár bol zameraný na predstavenie metodického pokynu na vypracovanie programu starostlivosti o územie patriace do sústavy NATURA 2000, na posudzovanie vplyvov na územia NATURA 2000 pod?a čl. 6 (2-4) Smernice o biotopoch a zároveň bol úvodom do problematiky starostlivosti o krajinu prostredníctvom schém agro-environmentálneho programu.

    Program konferencie (SK)  (59 kB) (11 kB)
    Program konferencie (UK)  (49 kB) (10 kB)
1. deň     utorok 1.2.05
Starostlivos> o územia NATURA 2000
    Starostlivos> o územia Natura 2000 - čl. 6(1) HD - Mr. Jens Marotz, (NLWKN)  (3364 kB) (2680 kB)
    Metodický pokyn na vypracovanie PS o CHVÚ - R. Rajtar, COP SR  (859 kB) (830 kB)
    Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných vtáčích druhov - R. Rajtar, COP SR  (997 kB) (835 kB)
    Metodický pokyn na vypracovanie PS o ÚEV- T. Draµil, P. Polák, COP SR  (207 kB) (128 kB)
    Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných nelesných biotopov - DAPHNE  (1018 kB) (751 kB)
    Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných rastlinných druhov - M. Kubandová, COP SR  (798 kB) (600 kB)
    Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných lesných biotopov - P. Polák, COP SR  (1731 kB) (1327 kB)
    Zhodnotenie stavu zachovania európsky významných µivočí±nych druhov - R. Rajtar, COP SR  (446 kB) (305 kB)
    Celkové ekologické hodnotenie - T. Draµil, P. Polák, COP SR  (1283 kB) (1206 kB)
2. deň     streda 2.2.05
    Zhodnotenie socio-ekonomických aktivít v území NATURA 2000- T. Draµil, P. Polák, COP SR  (57 kB) (17 kB)
    Vytvorenie EFP a zón, stanovenie cie?ov a manaµmentových opatrení - T. Draµil, P. Polák, COP SR  (77 kB) (24 kB)
    Rámcové odporúčania pre manaµment biotopov prílohy I HD - Mr. Bernd Hachmöller, State Environmental Agency, Dresden  (1717 kB) (1618 kB)
    Manaµmentové opatrenia pre európsky významné nelesné biotopy - DAPHNE  (3412 kB) (3340 kB)
    Manaµmentové opatrenia pre európsky významné rastlinné druhy - M. Kubandová, COP SR  (183 kB) (126 kB)
    Manaµmentové opatrenia pre európsky významné lesné biotopy - P. Polák, COP SR  (3270 kB) (3118 kB)
    Manaµmentové opatrenia pre európsky významné µivočí±ne druhy - R. Rajtar, COP SR  (9326 kB) (9195 kB)
Posudzovanie vplyvov na územia NATURA 2000 pod?a čl. 6 (2-4) Smernice o biotopoch
    Čl. 6 (2,3,4) Smernice o biotopoch s príkladmi z Nemecka - Mr. Dietmar Weihrich, State Agency for Environmental Protection, Saxony-Anhalt  (13100 kB) (11769 kB)
    Situácia v implementácii čl. 6 (2-4) Smernice o biotopoch v Slovenskej republike - R. Riačiková, COP SR  (1225 kB) (1165 kB)
3. deň     ±tvrtok 3.2.05
    Implementácia manaµmentových opatrení formou kontraktov s po?nohospodármi - príklady z Bavorska - Mr. Möller  (8213 kB) (7862 kB)
    Natura 2000 a po?nohospodárstvo - spolupráca s dôleµitými skupinami, riziká a príleµitosti, agroenvironemntálny program - Mr. Michael Gödde, Ms. Ingeborg Bauer, Bavarian Ministry of Agriculture and Forestry  (8024 kB) (6907 kB)
    Po?nohospodárstvo a ochrana na prírody na Slovensku - A. Sanitrár, K. Polláková, COP SR  (1082 kB) (926 kB)

Efektívna komunikácia a finančné nástroje v ochrane prírody

V nadväznosti na odborný seminár k starostlivosti o územia NATURA 2000 sa v rámci projektu Twinning PHARE SK2002/IB/EN/03 'Implementácia smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na Slovensku' konalo v dňoch 22. - 24. februára 2005 ±kolenie Efektívna komunikácia a finančné nástroje v ochrane prírody.

Ckolenie sa skladalo z dvoch častí: interaktívneho ±kolenia efektívnej komunikácie a seminára k finančným nástrojom v ochrane prírody so zameraním na trvalo-udrµate?ný rozvoj území NATURA 2000.

    Program ±kolenia (SK)  (71 kB) (13 kB)
    Program ±kolenia (UK)  (58 kB) (11 kB)
    Komunikácia s rôznymi záujmovými skupinami v rámci ochrany ve?kých ±eliem, skúsenosti z Rumunska - Ch. Promberger, Carpathian Large Carnivore Project  (879 kB) (775 kB)
    (s obrázkami)  (11072 kB) (10798 kB)
    Certifikácia lesom na Slovensku - J. Vysoký, WWF  (554 kB) (448 kB)
    Náhrada za obmedzenie beµného obhospodarovania pod?a § 61 zákona č. 543/2002 - lesníctvo - Mika, Krč, Mathé, COPSR  (894 kB) (750 kB)
    Finančný príspevok pod?a § 60 zákona č. 543/2002 - A. Klindová, MRP SR  (388 kB) (317 kB)
    Preh?ad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre financovanie sústavy NATURA 2000 v ČR - B. Bennett, R. Misiaček, Phare ČR  (121 kB) (76 kB)
    Preh?ad národných zdrojov a zdrojov EÚ pre trvalo-udrµate?ný rozvoj chránených území v SR - E. Viestová, DAPHNE  (646 kB) (568 kB)
    Moµnosti financovania ochrany prírody z regionálnych fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013 - M. Janák, DAPHNE  (903 kB) (780 kB)
    Vyuµívanie finančných zdrojov EÚ a realizácia projektov v kompetencii COPSR - Z. Ohrádková COPSR  (93 kB) (18 kB)
    Rámcová smernica o vode a jje vyuµitie v starostlivosti o územia NATURA 2000 - M. Janák, DAPHNE  (109 kB) (45 kB)
    Program rozvoja vidieka na Slovensku - E. Viestová/A. Sanitár, K. Polláková  (392 kB) (300 kB)
    Moµnosti lesného hospodárstva na získanie finaqnčnej pomoci v rámci SOP a PRV - J. Vysoký, WWF DCP  (115 kB) (48 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR