Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Cerová vrchovina
Kód územia:SKUEV0357
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:3621,993 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 3621,99 ha)
Katastrálne územia :Belina, Čamovce, Drňa, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejovec, Nová Bašta, Radzovce, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Tachty, Večelkov
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bolbelasmus unicornis
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Euphydryas maturna
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Osmoderma eremita
Pulsatilla grandis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR