Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Hodrušská hornatina
Kód územia:SKUEV0263
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:10267,739 ha
Správcovia :Správa CHKO Ponitrie
     (na ploche 1,49 ha)
Správa CHKO Štiavnické vrchy
     (na ploche 10266,24 ha)
Katastrálne územia :Brehy, Čajkov, Dekýš, Dolné Devičany, Dolné Hámre, Horné Devičany, Hronský Beňadik, Kopanice, Pukanec, Rudno nad Hronom, Rybník, Tekovská Breznica, Uhliská, Voznica, Vysoká
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Eriogaster catax
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Osmoderma eremita
Pulsatilla grandis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR