Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Morské oko
Kód územia:SKUEV0209
Kraj:Košický kraj
Rozloha:16007,497 ha
Správcovia :Správa CHKO Vihorlat
     (na ploche 15697,4 ha)
Správa NP Poloniny
     (na ploche 309,41 ha)
Katastrálne územia :Beňatina, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Husák, Choňkovce, Inovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Ladomirov, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Snina, Stakčín, Strihovce, Valaškovce-Sever, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Odontopodisma rubripes
Phengaris teleius
Pholidoptera transsylvanica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus cristatusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR