Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :7140
Názov biotopu :Prechodné rašeliniská a trasoviská
Priaznivý stav :82.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa ostricovo-machové spoločenstvá, ktoré predstavujú prechod medzi slatinami a vrchoviskami, ale patria sem aj na živiny chudobné slatiny. Spoločenstvá sú zásobované podzemnou vodou chudobnou na bázy až po podzemnú vodu s vyšším obsahom báz. Tomu zodpovedá aj reakcia prostredia, ktorá kolíše od slabo kyslej po neutrálnu. Veľmi vzácnym typom prechodných rašelinísk sú trasoviská, ktoré tvoria koberce rašelinníkov a iných machov plávajúcich na vodnej hladine. V nich sú uchytené nízke ostrice. Ďalej sem patria iniciálne, prevažne machové spoločenstvá na kyslých substrátoch vo vyššom horskom až subalpínskom stupni Tatier. Vyžadujú si veľké množstvo studenej okysličenej vody kyslej reakcie, veľmi chudobnej na živiny. Rašelinové pôdy sú plytké, so značnou minerálnou prímesou. Biotop sa vyskytuje v komplexe s prameniskami, viaže sa na okraje jazier chudobných na živiny a na okraje vrchovísk, a to v podhorských a horských polohách, v horských kotlinách a vzácne na Borskej nížine.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0048 Dukla
SKUEV0056 Habáňovo
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0060 Chraste
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0145 Medzi bormi
SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0193 Zimník
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0384 Klenovské Blatá
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0647 Bystrické sihly
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0664 Uholníky
SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská
SKUEV0684 Jelšovec
SKUEV0709 Poš
SKUEV0728 Podpoľana
SKUEV0729 Rosiarka
SKUEV0755 Regetovské rašelinisko
SKUEV0830 Polesie
SKUEV0831 Zemanovská sihla
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka
SKUEV0838 Rakovsko- milošovské rašeliniská
SKUEV0856 Dolná Zálomská
SKUEV0893 Kunešovské lúky
SKUEV0908 Kaltenbruk
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0963 Osadská
SKUEV4083 Pod úbočou

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR