Stĺpy smrti

Čo sú to stĺpy smrti?

'Stĺpmi smrti' nazývame stĺpy 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia s vodičmi umiestnenými na vodorovnej železnej konzole. Táto konštrukcia umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia. Stačí len letmí dotyk, aby došlo k ich usmrteniu či ťažkému poraneniu elektrickým prúdom.

Prečo treba mortalitu vtákov pod stĺpmi smrti monitorovať?

Elektrické vedenia usmrtia ročne len na území Slovenska 10 až 15 tisíc vtákov, prevažne dravcov a sov. Sledovaním mortality pod stĺpmi smrti vieme však usmrcovaniu vtákov aspoň v určitej miere zabrániť. Podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov v prípade ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu na elektrických vedeniach. Preto, ak sa nájde usmrtený alebo zranený jedinec pod stĺpom a sú k dispozícii aj potrebné údaje o náleze a fotodokumentácia, správca eklektického vedenia je povinný túto líniu ošetriť a zabrániť ďalšiemu usmrcovaniu vtákov.

Kde môžeme monitorovať trasu elektrického vedenia?

K najväčšiemu úhynu na stĺpoch smrti dochádza logicky na miestach s najväčšou koncentráciou dravcov. Sú hrozbou najmä v bezlesnej, poľnohospodárskej krajine, kde sú často jediným možným odpočinkovým miestom a výhľadom pre lov. Trvalo trávnaté porasty, či polia so zasiatou viacročnou krmovinou (lucerka, ďatelina) ponúkajú najväčšou koncentráciu hraboša poľného, ako hlavnej potravy dravcov a sov. Preto sa dá predpokladať, že mortalita na elektrických vedeniach v spomínaných biotopoch bude výraznejšia. Ďalšími miestami s vysokou pravdepodobnosťou nálezu sú smetiská komunálneho odpadu, elektrické línie pri havraních kolóniách, v blízkosti vodných plôch a vodných tokov, preto odporúčame skontrolovať trasy práve v podobnom biotope, kde by ste predpokladali úhyn vtákov.

Ako môžete pomôcť pri sledovaní mortality pod elektrickým vedením?

Pešou chôdzou sledujte smer elektrického vedenia. Pozorne si všímajte, či na/pod konzolami alebo aj drôtmi nenájdete uhynutého či zraneného vtáka, prípadne už iba zbytky tela. Dôkladne treba prezrieť aj kríky, ktoré rastú tesne pod stĺpmi. Môžete tak nájsť množstvo kadáverov, ktoré ostali uviaznuté v konároch. Do mapovacej karty (vzor je uvedený nižšie) zaznamenajte údaje o vašom náleze. Pri vypĺňaní vám pomôžu inštrukcie. Nájdete tu tiež ako postupovať v prípade nálezu živého zraneného jedinca. Najlepším dôkazom je fotodokumentácia v troch záberoch: detail vtáka alebo jeho zbytkov, záber na vtáka a pätu stĺpu a širší záber na stĺp a okolie pre jasnejšiu identifikáciu miesta nálezu. Vyplnenú mapovaciu kartu a fotodokumentáciu zasielajte na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, prípadne nález nahláste telefonicky na územne príslušnú Správu ŠOP SR:
sop_sr_kompetencie.jpg

Ako sa využijú údaje o zistenej mortalite?

Údaje sa spracujú a s fotodokumentáciou zašlú/odovzdajú územne príslušnému Orgánu ochrany prírody, ktorý vydá rozhodnutie pre správcu eklektického vedenia, ktorý je povinný túto líniu ošetriť a tak zabrániť ďalšiemu usmrcovaniu vtákov.

Príklady už ošetrených stĺpov elektrického vedenia:

01 02 03 04

mapovacia karta + inštrukcia [doc]

Ako postupovať v prípade ak ste našli živého poraneného jedinca?

Ak nájdete zraneného jedinca, ihneď kontaktujte orgán ochrany prírody alebo najbližšie pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, prípadne Ochranu dravcov na Slovensku.
protokol_o_naleze_zivocicha_pod_stlpom.doc


Február

Počuli ste, že...