Krajší domov pre včeláriky zlaté

Krajší domov pre včeláriky zlaté

V mesiaci november sa na základe iniciatívy našej Správy CHKO Štiavnické vrchy zrealizoval regulačný zásah na ochranu a obnovenie biotopu chráneného druhu Včelárika zlatého (Merops apiaster). Udialo sa tak v území obce Opatovská Nová Ves.

Na záchrane biotopu na pieskovej stene a v jej blízkom okolí sa podieľalo občianske združenie SOS/BirdLife Slovensko. Sme vďační zástupcom tohto občianskeho združenia za vylepšenie hniezdnych podmienok včelárika a veríme, že to bude mať pozitívny vplyv na jeho populáciu.

Včelárik dorastá do veľkosti štíhleho drozda s dlhším zobákom aj chvostom a patrí medzi najfarebnejšie vtáky Európy. Obýva prevažne teplé, suché oblasti Európy, Ázie a Afriky. Severná hranica rozšírenia sa posúva na sever, čo je badať aj v našich podmienkach. Na Slovensku hniezdi podľa aktuálnych odhadov 700 1300 párov.

Tento druh patrí medzi sťahovavé vtáky. Do strednej Európy prilieta neskoro na jar až začiatkom mája, na zimoviská odlieta v septembri. Zimu trávi v oblastiach južnej Afriky. Počas ťahu je možné včeláriky pozorovať aj na miestach, kde nehniezdia.

Včeláriky vyhľadávajú k hniezdeniu kolmé steny, dnes už zväčša v človekom vytvorených podmienkach materiálových jám, pieskovní a iných odkryvoch. Pôvodne hniezdia v prirodzených zosuvoch a v kolmých riečnych brehoch v podobných biotopoch ako brehule.

Včeláriky sa živia sa výhradne hmyzom, ktorý chytajú počas letu. Ide predovšetkým o blanokrídly hmyz, vážky, chrobáky, motýle , ale aj dvojkrídly (napr. rôzne muchy) a rovnokrídly hmyz (koníky, kobylky a pod.). Ohrozené sú najmä zarastaním a zosypávaním hniezdnych stien.

Druh obýva nížinné a teplejšie časti Slovenska, pričom je viazaný na otvorenú krajinu s výskytom vhodných miest na hniezdenie – kolmé či strmé hlinitopiesočnaté steny.

Zdroj: http://chkostiavnickevrchy.sopsr.sk/krajsi-domov-vcelarika-zlateho/

Pre porovnanie uvádzame fotografie  lokality pred uskutočnením zásahu a po ňom:

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...