Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Aktivity projektu

1. Sieť nástrojov pre propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva
- komunikačno-informačné materiály zamerané na rozvoj mäkkého cestovného ruchu, ktoré sú nevyhnutné pri podpore ekoturizmu
- informačné materiálny pre rozvoj mäkkého cestovného ruchu (brožúry, letáky, mapy, sprievodca atď.), pre cezhraničné chránené územia
- informačné materiálny pre obce mikroregiónu.

2. Vybudovanie resp. skvalitnenie drobnej infraštruktúry cestovného ruchu
- vybudovanie zariadení pre mäkký cestovný ruch na slovenskej a ukrajinskej strane hranice – informačné body pre návštevníkov, ktoré budú podporovať služby pre turistov
- vybudovanie turistických a cykloturistických chodníkov
- 3-jazyčné edukačné table v cezhraničnom území
- Diaporama

3. Spoločné aktivity v manažmente biotopov v cezhraničných chránených územiach ako jedna z možností využitia v mäkkom cestovnom ruchu.

4. Vypracovaný návrh udržateľnej stratégie rozvoja v cezhraničných chránených územiach na báze mäkkého cestovného ruchu.

5. Stakeholdri vyškolení na uplatňovanie rozvoja mäkkého cestovného ruchu s využitím cezhraničných chránených území Slovenska a Ukrajiny.

6. Vyškolení strážcovia prírody zo Slovenska a Ukrajiny využívajúc skúsenosti z Nórska v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy

7. Organizovanie tematických workshopov a iných podujatí, výmena skúseností a poznatkov v oblasti ekoturizmu s partnermi, miestnymi samosprávami a zapojenie miestnych komunít.

8. Propagácia a koordinácia projektu
- aktivity realizované za účelom informovania verejnosti o projekte: otváracia konferencia, web stránka o projekte, propagačné materiály a príležitostné tlačové správy a články v médiách