Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Úvod

Projekt s názvom „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“ realizuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky spolu s ďalšími partnermi predovšetkým na území Národného parku Poloniny na slovenskej strane a v Užanskom národnom prírodnom parku na Ukrajine. Zameraný je na podporu chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska.
Projekt bude realizovaný do apríla 2017 vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca prostredníctvom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty (MBR VK) predstavuje jedinečné bohatstvo svetového významu. Nachádzajú sa tu najväčšie európske komplexy pôvodných bukových lesov a východokarpatských horských lúk – polonín. Prevládajú tu pôvodné a endemické rastlinné spoločenstvá, žijú tu početné stavy veľkých lesných zvierat medveď hnedý, vlk, zubor európsky, rys, mačka divá a viac ako 100 druhov vtákov, žijú v priestore, akým je bocian čierny a orol skalný. Je to územie ukrývajúce unikátne historické pamiatky a staré tradície našich predkov. Biosférické rezervácie vyhlasuje svetová organizácia UNESCO v rámci programu „Človek a biosféra“ (Man and Biosphere) a ich cieľom je skúmať vzťahy medzi človekom a prírodou a napomáhať trvalo udržateľnému životu a rozvoju.

Po prvýkrát bola MBR VK vyhlásená v rokoch 1992 – 93. Bilaterálnu dohodu podpísali dve krajiny: Slovensko a Poľsko. V októbri 1998 sa k slovensko-poľskej časti pripojilo aj územie susednej Ukrajiny, čím vznikla prvá trojstranná biosférická rezervácia na svete.

MBR VK je druhou najväčšou biosférickou rezerváciou v Európe. Rozprestiera sa na ploche 208 089 ha (z toho poľská časť zaberá 52,25%, slovenská časť 19,59% a ukrajinská časť 28,16%) a zahŕňa 6 veľkoplošných chránených území. V opísanom projektovom území realizuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky nórsky projekt s názvom „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“. Jeho účelom je zníženie existujúcich bariér a podpora cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou (NP Poloniny a CHKO Vihorlat) a Ukrajinou (Užanský národný prírodný park).