Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

O projekte

Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj

Číslo projektu:
24421
Operačný program:
SK08 Cezhraničná spolupráca
Cieľ projektu:
Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce
Termín realizácie projektu:
10/2015 – 4/2017
Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR):
890 409
Príspevok NFM:
85 % (756 849 eur)
Príjemca:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Popis projektu:

Projekt „Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj“ sa zameriava na zníženie existujúcich bariér a podporu cezhraničnej spolupráce vo východnej časti Slovenska s Ukrajinou.
Oblasť východného Slovenska patrí k najmenej ekonomicky rozvinutým častiam Slovenska, nachádza sa tu NP Poloniny, nositeľ Diplomu Rady Európy, ktorý spolu s priľahlými národnými parkmi v Poľsku a na Ukrajine (UNPP) sú súčasťou trojstrannej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej UNESCO. Na ukrajinskej strane sa nachádza Užanský národný prírodný park, pričom celá oblasť má významné kultúrne hodnoty, z ktorých viaceré sú súčasťou lokalít UNESCO.

Ochrana tohto európsky významného územia, neprináša benefity pre miestne obyvateľstvo, pričom na prekonanie tohto stavu je potrebné manažment území orientovať na cezhraničnú spoluprácu a získať tým vytvorenie nových a podporu existujúcich partnerstiev a sietí a rozvoj cestovného ruchu, ktorého benefity budú prínosom pre miestne obyvateľstvo, využijúc pri tom spoluprácu medzi partnermi z Ukrajiny a Nórska.

 

Projekt je zameraný na rozvoj alternatívneho regionálneho rozvoja v menej priaznivých regiónoch s výskytom chránených území medzinárodného významu, podpora chránených území ako príležitosť rozvoja, na základe skúseností a príkladov najmä z Nórska.

Za účelom oboznámenia verejnosti s významom chránených území a na podporu cezhraničnej spolupráce budú v projektovom území vybudované objekty mäkkého turizmu na slovenskej a na ukrajinskej strane hranice, údržba a vybudovanie cyklochodníkov a turistických chodníkov, osadenie edukačných tabúľ v projektovom území, vydané informačné a propagačné materiály v zmysle cezhraničnej spolupráce a organizované workshopy a stretnutia pre rôzne cieľové skupiny.

Ciele projektu:

Hlavný cieľom projektu je zníženie existujúcich bariér a podpora cezhraničnej spolupráce Slovenska s Ukrajinou, vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev a sietí a podpora miestneho obyvateľstva v rozvoji udržateľného cestovného ruchu zameraného najmä na prírodné bohatstvo, ktoré je súčasťou medzinárodne chránených území.
V rámci hlavného cieľa projektu boli spracované čiastkové ciele projektu:
  1. Podpora príležitostí a podmienok pre mäkký cestovný ruch a pomoc regiónu, trilaterálnej rezervácii a lokalitám svetového dedičstva UNESCO.
  2. Posilnenie kapacít zúčastnených strán Slovenska a Ukrajiny pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu a povedomie o životnom prostredí.
  3. Starostlivosť o cezhraničné chránené územia pre zvýšenie prirodzenosti a atraktivity lokalít v súlade s národnými a medzinárodnými záväzkami v oblasti ochrany prírody.