Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Nórske granty

Pomocou Nórskeho finančného mechanizmu (NFM), Nórske kráľovstvo poskytuje finančnú pomoc s cieľom prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s príjmateľskými krajinami.

Nórske kráľovstvo úzko spolupracuje s EÚ v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). V období 2009-14 prispelo Nórske kráľovstvo čiastkou 1,7 miliardy eur prijímateľským krajinám formou grantov . Granty sú určené pre MVO, výskum a akademické inštitúcie, pre privátny a verejný sektor pre 12 najnovších členských štátov EÚ, Grécko, Portugalsko a Španielsko. V rámci grantov prebieha široká spolupráca so subjektami prispievateľských štátov a aktivity môžu byť implementované až do roku 2016. Kľúčovými oblasťami sú environmentálna ochrana a zmena klímy, výskum a štipendiá, občianska spoločnosť, zdravie a deti, rovnosť žien a mužov, spravodlivosť a kultúrne dedičstvo.