Mokrade v sídlach: Hodnotné pozemky alebo bezcenné územia?

Mokrade v sídlach: Hodnotné pozemky alebo bezcenné územia?

V piatok druhého februára 2018 si pripomíname Svetový deň mokradí. Mokrade sú územia, ktoré sú permanentne alebo sezónne zaplavované vodou. Nachádzajú sa aj v ľudských sídlach, či v ich okolí. Patria sem rieky, ich záplavové územia, jazerá, močiare ako aj pobrežné varianty mokradí - slaniská, mangrovové porasty a koralové útesy.

Prvé ľudské sídla vznikli v záplavových územiach medzi riekami Eufrat a Tigris. Ich úrodné pláne využívali prví osadníci na rozvoj poľnohospodárstva a prepravu tovaru, čo umožnil práve neobmedzený prístup k zdrojom vody.

 

Sú mokrade hodnotné pozemky alebo bezcenné územia?

Dnes žije takmer polovica ľudskej populácie v mestách. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude v mestách žiť 66 % ľudstva, pretože ľudia sa sťahujú do miest za lepšími pracovnými podmienkami a kvôli bohatému spoločenskému životu. Bohužiaľ, väčšina ľudí si neuvedomuje hodnotu a význam mokradí v sídlach. Kým sa sídla rozrastajú, mokrade ubúdajú. S rozširovaním miest sa dopyt po pôde zvyšuje a tak sa viac zasahuje do mokradí. Mokrade sa často využívajú ako skládky odpadu, alebo sa vypália, odvodnia a následne zastavajú. Vedci odhadujú, že od roku 1900 najmenej 64 % svetových mokradí bolo zničených.

Prínos mokradí v sídlach

Cieľom Svetového dňa mokradí 2018 je zvýšiť povedomie verejnosti o tom, ako mestské mokrade prispievajú k udržateľnej budúcnosti miest. Mestské mokrade zlepšujú život  obyvateľom mnohými dôležitými spôsobmi. Znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky ako napr. toxíny, pesticídy a priemyselný odpad, čím zlepšujú kvalitu vody, zvlhčujú vzduch v sídlach, poskytujú priestor na rekreáciu a sú aj zdrojom živobytia. Tieto úžitky mokradí sú čoraz dôležitejšie, pretože počet ľudí žijúcich najmä v mestách je už viac ako 4 miliardy a naďalej  rastie.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest, ktorá má poukázať na dôležitú a nenahraditeľnú funkciu mokradí v nich. Mestské mokrade nám zlepšujú život v sídlach.

História celosvetových osláv tohto dňa sa začala písať už od roku 1977, kedy vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov uskutočnili rôzne aktivity zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka. Na stránke Svetového dňa mokradí (http://www.worldwetlandsday.org/map) bolo do 1. februára 2017 zaregistrovaných 1 352 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Srí Lanka, Madagaskar, Zambia, Rwanda, Uzbekistan, Čile, či Tunisko.

PRAKTICKÉ SPÔSOBY AKO CHRÁNIŤ A UDRŽIAVAŤ MOKRADE

Politici, úradníci a odborníci na mestské plánovanie čelia praktickej dileme, a to ako uspokojiť narastajúci dopyt po pôde a zároveň zachovať prírodné hodnoty v území. Pre udržateľnú budúcnosť v sídlach by sme mali zachovať, chrániť, či obnoviť mokrade a podporovať ich múdre využívanie a manažovanie. Naskytujú sa nám viaceré praktické spôsoby: prijať príslušné práve predpisy a opatrenia na obmedzenie ich degradácie, zahrnúť problematiku mokradí do trvalo udržateľného územného plánovania krajiny, aktívne obnoviť mokrade a ich poskytujúce ekosystémové služby, zapojiť miestne obyvateľstvo do manažmentu mokradí, znížiť nadmernú spotrebu vody a vypúšťanie škodlivín do mokradí a organizovať ich čistenie.

Vo svete, ale i na Slovensku existujú viaceré príklady, kde zrealizovali spomenuté opatrenia. Uvádzame len niektoré z nich. V meste Akkra v Ghane na záchranu mokradí zaviedli striktné posudzovanie stavebných zámerov a vymedzili zelené pásy na obmedzenie rozširovania stavieb, vzdelávali obyvateľov, ktorých zapojili do manažmentu mokradí a vyhlásili dve miestne mokrade za ramsarské lokality. V Londýne na rieke Temža, na mieste štyroch starých vodných nádrží, vznikla 40 ha obnovená mokraď s názvom London Wetland Centre. Táto mokraď sa stala  domov veľkého počtu voľne žijúcich živočíchov vrátane 180 druhov vtákov. Vybudovali tu návštevnícke centrum s pozorovateľnou, ktoré ročne priláka 170 tisíc ľudí. V ramsarskej lokalite Stung Treng v Kambodži, na základe výsledkov hodnotenia Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (IUCN), miestne komunity pristúpili k obmedzeniu rybolovu v kritických zónach území a tiež v čase trenia rýb. Výsledkom je vyššia návratnosť ulovených rýb.

Mestský park Horné Lanice je obľúbeným miestom pre oddych, prechádzky a šport obyvateľov Zvolena. Od roku 1997 sa začali oň starať dobrovoľníci a Združenie Slatinka. Uskutočnili projekt revitalizácie jazierka na Laniciach, vyhlásili súťaž ideových návrhov parku, zrealizovali rôzne ankety a prieskumy, vyjednávanie s vlastníkmi. V roku 2004 boli zvyšky mokradí a nezastavaná plocha v územnom pláne mesta Zvolen definitívne vyčlenené ako mestský park určený pre rekreáciu a oddych. Združenie Slatinka v spolupráci s Mestom Zvolen vypracovalo projekt Divočina v meste, súčasťou ktorého bolo aj obstaranie územného plánu Horné Lanice. V roku 2016 Návrh územného plánu zóny Mesta Zvolen – Mestský park Horné Lanice získal tretie miesto v súťaži CENA ZUUPS 2015

Príkladom obnovy mokradí je aj revitalizácia (sprietočnenie) Karloveského ramena. Rameno vysychalo a ukladali sa v ňom naplaveniny, dôsledkom čoho bola narušená jeho prirodzená vodná dynamika. V roku 2014 sa odstránilo opevnenie na vtoku a prečistil krátky horný úsek ramena. V roku 2016 v rámci projektu LIFE Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, ktorý realizujú Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie a Univerzita Komenského v Bratislave, sa odstránili nánosy a umelé násypy, ktoré tvorili neprirodzené bariéry. Karloveské rameno sa podarilo prepojiť s hlavným tokom rieky Dunaj a sprietočniť ho tak v celej jeho dĺžke. Samotné prúdenie vody prispelo k vyššej kvalite a výdatnosti vodného zdroja Sihoť, zlepšila sa migrácia a rozmnožovanie rýb, vytvorili sa vhodné podmienky na hniezdenie vzácnych druhov vtákov.

V Prievidzi uskutočnili revitalizáciu mestského parku v rámci projektu, ktorý podporili Nadácia Ekopolis a Nestlé. Vyčistili sa brehy rieky Nitry od burín, inváznych rastlín a náletových drevín, prehĺbilo sa jazierko v parku, odstránili sa odpadky a osadili sa lavičky. Do aktivít projektu boli zapojení členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení (najmä Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu) a aj obyvatelia mesta.

V Krupine, v lokalite Briač, v priestore so začínajúcou výstavbou rodinných domov nad mestom, bol problém s dažďovou vodou, ktorá stekala počas prívalových dažďov spolu s pôdou po asfaltovej ceste. V nižšie položenej časti mesta to spôsobovalo problémy. V rámci projektu sa podarilo odviesť nadbytočnú dažďovú vodu do mokrade nazývanej Mokraď pri Rovni, čím sa zabránilo jej vysychaniu a vytvorili sa tak podmienky pre vodné vtáctvo. Mokraď a jej okolie sa vyčistilo, vysadilo sa stanovište vhodnými druhmi drevín a osadila sa informačná tabuľa na náučnom chodníku upozorňujúca na riešenie zadržiavania vody v krajine.

Viac o mestských mokradiach a ich význame sa dočítate v letáku Mokrade v sídlach: hodnotné pozemky, nie bezcenné územie TU.  

PLAGÁT Mokrade v sídlach TU.

OMALOVÁNKA k Svetovému dňu mokradí 2018 TU.

Obnovená mokraďová krajina v London Wetland Centre

Foto: Wikimedia Commons

Sprietočnené Karloveské rameno

Foto: Broz

Revitalizované jazierko v mestskom parku v Prievidzi

Foto: Nadácia Ekopolis

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY SR   PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA MOKRADÍ

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne v utorok 6. februára uskutoční pre žiakov 9. ročníka zo ZŠ Zázrivá interaktívny program  Mokrade v sídlach, ktorým predstaví prínos mokradí pre krajinu a život človeka. Dozvedia sa aj zaujímavosti o ramsarských lokalitách na Slovensku.

Správa NAPANT zrealizovala 25. januára pre žiakov 1. stupňa ZŠ Pohorelá a 29. januára pre žiakov 1. stupňa ZŠ Bacúch sériu prednášok, rôznych aktivít a hier zamerané na poznávanie mokradí a ich funkcií.

Správa TANAP uskutoční v utorok 30. januára pre žiakov 1. stupňa ZŠ Vagonárska v Poprade - Spišskej Sobote, ďalej vo štvrtok 1. februára pre žiakov ZŠ Dostojevského a ZŠ Mládeže v Poprade, v pondelok 5. februára pre žiakov ZŠ Komenského v Poprade a ZŠ v Dolnom Smokovci besedy a prezentácie o mokradiach spojené s premietaním filmov Ramsarské lokality na Slovensku a Mokrade. Žiaci budú mať k dispozícii maľovánky, pexeso rastlín a živočíchov mokradí a k nahliadnutiu budú rôzne propagačné materiály na túto tému.

Správa Národného parku Slovenský raj organizuje vo februári pre deti MŠ a žiakov ZŠ v Spišskej Novej Vsi prednášky s tvorivými dielňami a hrami na tému Ako žabka o mokraď prišla, pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ prezentácie na tému Mokrade - základný kameň biodiverzity a Bez vody niet života. Počas februára a marca si budú môcť žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti SŠ a verejnosť pozrieť výstavu Ochrana mokradí v Medzibodroží v priestoroch Strediska environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutoční v pondelok 19. februára pre žiakov 5. ročníka ZŠ Zakarpatská v Rožňave prezentáciu na tému Mokrade a ramsarské lokality, aktivitu Sieť života pre pochopenie vzťahov medzi druhmi vyskytujúcimi sa v mokradiach a žiaci si vypracujú pracovný list. Dňa 21. februára pre 1. - 4. žiakov ZŠ Katolícka v Rožňave uskutoční interaktívny program zameraný na spoznávanie mokradi a jej významu pre krajinu, na odkrývanie vzájomných vzťahov medzi obojživelníkmi a krajinou, premietnu si  film a  zahrajú  sa rôzne hry.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava  pripravila v pondelok 29. januára pre deti zo školského klubu v Oravskom Podzámku, v utorok 30. januára pre deti z MŠ v Námestove a v stredu 31. januára pre žiakov zo ZŠ Rabča sériu prednášok a tematických aktivít venovaných spoznávaniu mokradí na Orave.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie zrealizuje v stredu 31. januára a rovnako o týždeň neskôr v stredu 7. februára pre žiakov ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre a pre deti z MŠ Piaristická v Nitre v informačnom stredisku pri Správe CHKO Ponitrie prezentáciu zameranú na mokrade. Žiaci si vytvoria spoločný projekt na tému mokraď a uskutočnia aktivitu s príbehom o mokradi s cieľom pripomenúť si svetový deň mokradí.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutoční v pondelok 5. februára pre žiakov zo ZŠ Kúpeľná v Prešove výukový program Mokrade spojený s premietaním filmu o mokradiach a so zisťovaním kvality vody (obsah dusitanov, dusičnanov). V utorok 6. februára uskutoční besedu o mokradiach pre klientov (seniorov) DSS Demjata a vo štvrtok 15.  februára výukový program Mokrade pre žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Správa slovenských jaskýň uskutoční od 15. februára pre žiakov ZŠ a študentov ZŠ exkurzie v jaskynných ramsarských lokalitách Demänovská jaskyňa slobody a jaskyňa Domica. Tematické exkurzie budú obsahovať ukážky speleologickej činnosti, najmä mapovania jaskýň a priblíženie hydrospeleologického výskumu.

Foto popis: Prezentácia o mokradiach na ZŠ Dostojevského v Poprade, Správa TANAP

Foto: M. Proháczková 

Foto popis: Žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ Hurbanová v Martine dostávali ceny za vedomostnú súťaž o mokradiach v roku 2017 (ceny venovala nadácia Zdravá Turčianska Záhradka a Správa NP Veľká Fatra).

Foto: J. Žiak

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj:

www.worldwetlandsday.org, www.ramsar.org

https://myzvolen.sme.sk/c/7836320/v-mestskom-parku-horne-lanice-ma-byt-aj-plaz-lodenica-ci-amfiteater.html#ixzz54ugWBnoO

http://www.tsobota.sk/portfolio-item/upn-z-zvolen-mestsky-park-horne-lanice/

http://www.broz.sk/voda-je-zivot-zive-mrtve-ramena

http://www.broz.sk/tlacova-konferencia-k-revitalizacii-karloveskeho-ramena

http://www.broz.sk/20-4-2016-revitalizacia-karloveskeho-ramena

http://www.sutazprevodu.sk/Inspiracie.aspx

http://www.sutazprevodu.sk/Inspiracie/Riesenia/Aby-voda-zostala-v-krajine.aspx

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...