Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieniny
Kód územia:SKUEV0337
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:1302,112 ha
Správcovia :Správa PIENAP
     (na ploche 1301,68 ha)
Katastrálne územia :Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
7220 Penovcové prameniská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Cypripedium calceolus
Lutra lutra
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR