Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :7230
Názov biotopu :Slatiny s vysokým obsahom báz
Priaznivý stav :37 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria svetlomilné spoločenstvá vápnitých slatín a slatinných lúk extrémne bohatých na minerálne živiny. Vyskytujú sa najčastejšie na svahových a podsvahových prameniskách, ale aj na okrajoch zazemňovaných vodných nádrží a na nivách. Sú to druhovo bohaté spoločenstvá s prevahou nízkych ostríc a machorastov a s výskytom mnohých vzácnych a ohrozených druhov. Vzhľad porastov určuje trsovitá ostrica Davallova a páperníky. Častý je výskyt orchideí rodu vstavačovec. Z machorastov dominujú hnedé machy čeľade Amblystegiaceae. Pôdy sú rašelinové i minerálne, oglejené, bohaté na uhličitany a sírany. Patria sem aj vývojovo pokročilejšie spoločenstvá s rašelinníkmi tolerujúcimi prítomnosť vápnika v pôde. Viažu sa na stanovištia s vysokým obsahom minerálov pri neutrálnej až mierne kyslej reakcii prostredia, ktorá je spôsobená hrubšou vrstvou rašelinovej vrstvy. Biotop sa vyskytuje vo všetkých karpatských kotlinách, vápencových a flyšových pohoriach, zriedkavo v nížinách.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0014 Lázky
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0059 Jelšie
SKUEV0060 Chraste
SKUEV0061 Demänovská slatina
SKUEV0068 Jurský Chlm
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0139 Hozelské slaniská
SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0144 Belianske lúky
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0193 Zimník
SKUEV0194 Hybická tiesňava
SKUEV0196 Brezové
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0221 Varínka
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0255 Šujské rašelinisko
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0268 Buková
SKUEV0274 Baské
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0283 Lúky pod Besníkom
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0289 Chmúra
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0291 Svätojánsky potok
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0305 Choč
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0321 Salvátorské lúky
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0576 Tlstá hora
SKUEV0579 Mituchovské
SKUEV0580 Dolné Branné
SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko
SKUEV0647 Bystrické sihly
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0782 Vydrnícka slatina
SKUEV0810 Rúbanice
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0831 Zemanovská sihla
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka
SKUEV0862 Predajnianska slatina
SKUEV0933 Valalská voda
SKUEV0963 Osadská
SKUEV4100 Lúky pod Beskydom

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR