Svetový deň životného prostredia

Svetový deň životného prostredia

Už štyridsaťtri rokov si každoročne 5. júna, vďaka iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN), pripomíname Svetový deň životného prostredia (World Environment Day).

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. - 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje na celom svete od roku 1973. Cieľom tejto iniciatívy je vyvolať vo vedomí i svedomí ľudí väčší záujem o problematiku životného prostredia, pretože jeho ochrana sa týka každého človeka.

Svetový deň životného prostredia je dňom plným pestrých aktivít ako sú "zelené" koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov či rôzne upratovacie a recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom. K 1. júnu 2016 bolo zaregistrovaných už 438 akcií na stránke http://www.wed2016.com/.

HLAVNOU TÉMOU pre Svetový deň životného prostredia 2016 je ŽIVOT PRE DIVOKÚ PRÍRODU, ktorá pre nás predstavuje výzvu k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. Zároveň má motivovať ľudí k tomu, aby podnikli vlastné kroky s cieľom pomôcť zachovať ich pre budúce generácie. Môžu to byť zvieratá alebo rastliny, ktoré sú ohrozené v ich okolí, alebo sú ohrozené na štátnej alebo globálnej úrovni. Žiaľ, veľa miestnych vyhynutí druhov nakoniec prispeje až k ich celosvetovému vyhynutiu!

Prekvitajúci nezákonný obchod s prírodnými produktami z tiel rastlín, či živočíchov narúša vzácnu biodiverzitu Zeme, okráda nás o naše prírodné dedičstvo a privádza tieto druhy na pokraj vyhynutia. Zabíjanie a pašovanie narúša ekonomiku, ekosystémy, poháňa organizovaný zločin a živí korupciu po celom svete.

Obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi ohrozuje ikonické slony, nosorožce, tigre, gorily, morské korytnačky a mnoho ďalších druhov. Napríklad nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus) je jedným z najvzácnejších cicavcov sveta. Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) z roku 2016, žije na Jáve v národnom parku Ujung Kulon posledných 63 jedincov. Posledný známy nosorožec jávsky žijúci mimo Indonéziu bol zastrelený v roku 2010 pytliakom vo Vietname. V roku 2011 bol nosorožec jávsky na území Vietnamu prehlásený za vyhynutého. Ďalším príkladom je tiger pásavý indický (Panthera tigris tigris) žijúci na území Sundarbanu (okolie ústia rieky Gangy) v Indii a v Bangladéši. Je rozšírený v severnej a strednej Indii, v Nepále a v Barme. Podľa Medzinárodnej únii na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) bol klasifikovaný ako ohrozený druh, pretože jeho populácia sa odhaduje na menej ako 2500 jedincov a stále klesá. Iné poddruhy tigra celkom vymizli z Turecka, Ázie a takmer z celej Číny. Dnes sú už tri poddruhy úplne vyhubené a na pokraji vyhynutia je tiger čínsky a v blízkej dobe to čaká aj tigra indického a sumatranského.

Do dnešných dní už zmizli ľudoopy (šimpanz, gorila, orangutan) z Gambie, Burkina Faso, Beninu a Togu a v ďalších krajinách sa ich populácie stále zmenšujú. Medzi menej známe obete obchodovania patria vtáky z čeľade zobákorožcovité (zoborožec) a cicavce radu šupinavcotvaré (šupinavec), rovnako aj voľne rastúce orchidey a dreviny ako palisander (spoločný názov pre kríky rodu Vauquelinia). Palisander indický (Dalbergia latifolia) s fialovohnedým drevom sa používa napr. k výrobe vysokokvalitných gitár, ale kedysi sa viac používal brazílsky palisander (Dalbergia nigra), ktorého export je v súčasnosti zakázaný.

Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) vydáva každé dva roky. Naposledy bol vydaný v júni 2014 a zapísaných je v ňom 63 837 druhov, z ktorých 19 817 je ohrozených vyhynutím.

Obrovské úsilie o zastavenie nezákonného obchodu aj prostredníctvom osvetových kampaní, či investícií do lokálnej ochrany druhov, ako aj prostredníctvom vymáhania práva, zaznamenalo niekoľko úspechov. Avšak napriek tomu, mnoho druhov je stále ohrozených a bude to vyžadovať vytrvalé úsilie každého z nás, aby sa ich osud zvrátil.


Čo môžeme urobiť? Musíme pochopiť, že toto nelegálne obchodovanie spôsobuje nášmu životnému prostrediu, ale aj živobytiu a komunitám nemalé škody. Je nevyhnutné zmeniť naše návyky a správanie tak, aby dopyt po nelegálnych prírodných produktoch klesol na nulu. Potrebné je tiež neustále vyvíjať tlak na vlády a medzinárodné organizácie, aby zaviedli a presadzovali tvrdšie zákony a bojovali s tými, ktorí ich porušujú. Ktokoľvek ste a kdekoľvek žijete, ukážte nulovú toleranciu k nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi rastlinami a živočíchmi slovom i skutkom a prispejte tak k zmene.

Štátna ochrana prírody SR si pripomenie Svetový deň životného prostredia prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční 7. júna pre žiakov MŠ zo Žaškova terénny program Myšacia exkurzia zameraný na zmyslové spoznávanie života hraboša. Dňa 8. júna zrealizuje pre žiakov MŠ z Rajca výukový program Vodný kolotoč zameraný na spoznávanie vodného kolobehu v prírode. Dňa 10. júna uskutoční pre študentov gymnázia z Kysuckého Nového Mesta terénny program zameraný na skúmanie kvality vody prostredníctvom odlovených vodných makrobezstavovcov.

Správa Národného parku Slovenský kras pripravuje v spolupráci s mestom Rožňava dňa 6. júna akciu ku Dňu detí pre približne 400 žiakov zo ZŠ v Rožňave a okolia. V rámci tohto podujatia žiaci budú určovať hniezda a hmotnosti vtákov a priblížia si význam Svetového dňa životného prostredia.

Správa TANAP pripravila 31. mája pre žiakov zo ZŠ Komenského vo Svite a pre študentov Hotelovej akadémie v Kežmarku besedy a prezentácie o faune TANAP s ukážkou živočíchov zachytených pomocou fotopascí a prezentáciu výsledkov monitoringu šeliem. Tá istá téma bude prezentovaná aj 3. júna pre žiakov ZŠ Komenského v Poprade. Pre študentov Gymnázia Kukučínova ul. v Poprade uskutoční prezentáciu o planéta Zem, jej znečistení a globálnom otepľovaní. Dňa 4. júna organizuje pre deti i verejnosť v Hoteli Permon v Podbanskom prezentáciu o faune TANAP spojenú s besedou o medveďoch a zároveň uskutoční pre deti i verejnosť prezentáciu o veľkých šelmách TANAP v Demänovskej doline. Dňa 9. júna zrealizuje pre žiakov zo ZŠ Batizovce exkurziu k vodným plochám a štrkovisku s pozorovaním a určovaním vodných živočíchov.

Správa Národného parku Slovenský raj organizuje v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, Centrom voľného času Adam a Múzeom Spiša 3. júna pre žiakov materských a základných škôl podujatie s kultúrno-prírodovedným programom, v rámci ktorého budú prezentované chránené územia a európsky významné druhy Spiša, uskutoční sa súťaž v určovaní druhov rastlín a živočíchov, aktivita Spájanie do potravných reťazcov a zážitkový chodník.

Správa Národného parku Poloniny a Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom uskutoční od. 6. - 10. júna pre žiakov základných a stredných škôl v priestoroch kaštieľa besedy na tému chránené územia a aktivity ako poznávanie stôp živočíchov, určovanie stromov a pexeso protikladov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v spolupráci s obcou Tajná uskutoční dňa 8. júna v kultúrnom dome v obci pre verejnosť slávnostné odhalenie pamätníka Júliusa Matisa, prvého generálneho konzervátora ochrany prírody na Slovensku.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina organizuje 9. júna v Kokave nad Rimavicou pre trojčlenné družstvá žiakov 2. stupňa základných škôl z okresu Poltár prírodovednú súťaž s názvom Príroda okolo nás. Súťaž bude zameraná na preverenie vedomostí o CHKO Cerová vrchovina a o chránených územiach okresu Poltár.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutoční 3. júna pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Bošáca prednášku na tému Bielokarpatská pestrosť - chránené rastliny a živočíchy CHKO Biele Karpaty. Dňa 11. júna uskutoční pre verejnosť a dobrovoľníkov (účastníkov prakticko-ochranárskych akcií) poznávaciu "prírodoobdivnú" exkurziu "Kvety, motýle a muchy Bielych Karpát" v Červenom Kameni. Exkurzia s odborným výkladom bude zameraná na lúčne ekosystémy, rastliny a živočíchy lúk, vstavačovité rastliny, starostlivosť o lúky a krajinu, tiež skalné spoločenstvá a ochranu bezstavovcov a odborný výklad zabezpečia pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty a entomológ Marek Semelbauer. Dňa 19. júna zrealizuje pre deti z detského domova v Trenčíne a v Adamovských Kochanovciach terénnu exkurziu po náučnom chodníku J. Miklasa okolo Prírodnej rezervácie Krasín.

Riešenie: 1) slon 2) palisandrové drevo - obr.1 ,vpravo hore, 3) zoborožec - vták, 3 obr. vpravo 4) šupinavec - 3 obr. vľavo, 5) tiger 6) korytnačka 7) nosorožec 8) orangutan

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://wed2016.com
www.un.org, www.unep.org, www.enviroportal.sk
http://www.umele-stromy.sk/svetovy-den-zivotneho-prostredia-5.-jun,145.html
http://svet.sme.sk/c/3906593/osn-svetovy-den-zivotneho-prostredia-sa-tyka-kazdeho-cloveka.html
http://referaty-seminarky.sk/tiger-pasavy-indicky/

Všetky správy

September

Počuli ste, že...