Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Žalostiná
Kód územia:SKUEV0371
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:219,503 ha
Správcovia :Správa CHKO Biele Karpaty
     (na ploche 219 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 0,5 ha)
Katastrálne územia :Chvojnica, Vrbovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Colias myrmidone
Eriogaster catax
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Phengaris nausithous
Phengaris teleius
Serratula lycopifolia
Vertigo angustiorNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR