Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brekovský hradný vrch
Kód územia:SKUEV0231
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:29,621 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 29,62 ha)
Katastrálne územia :Brekov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
40A0 Xerotermné kroviny
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Carabus variolosus
Cerambyx cerdo
Isophya stysi
Lycaena dispar
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR