Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Homoľské Karpaty
Kód územia:SKUEV0104
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:5182,635 ha
Správcovia :Správa CHKO Malé Karpaty
     (na ploche 5182,63 ha)
Správa CHKO Záhorie
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Borinka, Grinava, Limbach, Lozorno, Neštich, Pezinok, Rača, Stupava, Svätý Jur, Turecký vrch, Vajnory, Záhorská Bystrica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0 Xerotermné kroviny
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9110 Kyslomilné bukové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Austropotamobius torrentium
Barbastella barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpinaNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR