Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pliškov
Kód územia:SKUEV0385
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:45,696 ha
Správcovia :Správa CHKO Východné Karpaty
     (na ploche 45,69 ha)
Správa NP Poloniny
     (na ploche 0 ha)
Katastrálne územia :Osadné
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Isophya stysi
Lycaena dispar
Myotis myotisNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR