Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV0067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:254,864 ha
Správcovia :Správa CHKO Dunajské luhy
     (na ploche 254,86 ha)
Katastrálne územia :Mužla
Vyhlasovací predpis:Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 451/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho význam

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Colchicum arenarium
Iris humilis ssp. arenaria
Lucanus cervus


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR