Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91N0
Názov biotopu :Panónske topoľové lesy s borievkou
Priaznivý stav :82.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Ide o mozaikovité lesíky zložené z riedkych porastov topoľov a hustejšieho krovinového poschodia, v ktorom dominuje borievka obyčajná a topoľ biely, primiešaný je dráč obyčajný, zob vtáčí a dub cerový. Biotop je fragmentom bývalých lesov Podunajskej nížiny a na Slovensku je doteraz známy jeho výskyt len z okolia Čenkova, je však možné, že sa maloplošne nachádza aj inde na Podunajskej nížine. Podobné biotopy sa vyskytujú v Maďarsku (Al-föld) v alúviu väčších riek (Dunaj, Tisza). Porasty sa viažu prevažne na piesčité pôdy s vyšším obsahom vápnika. Osídľujú najmä piesčité duny vysoké 2 3 m. V bylinnej vrstve chýbajú typické lesné druhy, naopak, zastúpené sú stepné trávy, ako stoklas strechový, zlatofúz južný, kostrava pošvatá, ometlina sivá, kavyľ piesočný, kavyľ Ivanov a niektoré vzácne byliny.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0067 Čenkov
SKUEV2067 Čenkov

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR