Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6120
Názov biotopu :Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
Priaznivý stav :34.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Ide o pionierske spoločenstvá na vnútrozemských viatych pieskoch, kde sú počiatky vývoja vegetačného krytu spojené s pieskomilnými druhmi prevažne jednoročných rastlín, ktoré majú vegetačné optimum na jar alebo na jeseň. V súčasnosti predstavujú vzácne rastlinné spoločenstvá, pretože na starých dunách je pokročilý proces vývoja vegetácie a tvorby pôd a nové duny nevznikajú. Zregulované toky riek neprinášajú riečne piesky, vietor ich nevyvieva z pláží a nepremiestňuje v krajine s vybudovanými vetrolamami. Biotop sa na Slovensku vyskytuje na uvoľnených pieskových dunách v oblastiach s výskytom vápnitých pieskov v Podunajskej nížine a Východoslovenskej rovine. Spoločenstvá sa vyznačujú prítomnosťou vzácnych a ohrozených druhov. Často vytvárajú mozaiku s vývojovo pokročilejšími rastlinnými spoločenstvami.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0030 Horešské lúky
SKUEV0065 Marcelovské piesky
SKUEV0067 Čenkov
SKUEV0071 Abov
SKUEV0098 Nesvadské piesky
SKUEV0100 Chotínske piesky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR