Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horešské lúky
Kód územia:SKUEV0030
Kraj:Košický kraj
Rozloha:84,434 ha
Správcovia :Správa CHKO Latorica
     (na ploche 84,43 ha)
Katastrálne územia :Kráľovský Chlmec, Malý Horeš, Strážne
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Pulsatilla pratensis ssp. hungarica
Spermophilus citellusNavrhované mene?mentové opatrenia


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Einnosti, ktoré mô?u ma> negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR