Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Hodrušská hornatina
Kód územia:SKUEV0263
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:10267,740 ha
Správca územia:Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Brehy, Čajkov, Dekýš, Dolné Devičany, Dolné Hámre, Horné Devičany, Hronský Beňadik, Kopanice, Pukanec, Rudno nad Hronom, Rybník, Tekovská Breznica, Uhliská, Voznica, Vysoká
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka žltobrucháBombina variegata
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR