Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8230
Názov biotopu :Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :33.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Ide o pionierske travinno-bylinné spoločenstvá s prevahou drobných sukulentných a jednoročných rastlín a nízkych tráv. Významným znakom je prítomnosť bohatého poschodia machorastov a naopak, len nízke zastúpenie cievnatých rastlín. Typickým stanovištom sú skalky a skalnaté svahy s extrémne plytkými, vysychavými, kyslými pôdami (protoranker). Ideálne podmienky na vývoj má spoločenstvo na tažko prístupných bralách a plochých skalných terasách, kam sa nemôžu dostať bylinožravce, najmä muflóny. Pre svoju existenciu si však vyžadujú prirodzené narúšanie pôdneho krytu (erózia), avšak narušenie nesmie byť náhle. Biotop často slúži dravým vtákom ako odpočinkové miesto. Centrum jeho rozšírenia leží vo vulkanických pohoriach stredného a východného Slovenska a na kremencových skalách v pohoriach Malé Karpaty a Tríbeč. Jednotka nadväzuje na skalné biotopy, často s nimi tvorí mozaiku a má aj spoločné druhy.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0245 Boky
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0357 Cerová vrchovina

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR