Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :8150
Názov biotopu :Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
Priaznivý stav :34.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :35 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria pionierske porasty osídľujúce prirodzené alebo prírode blízke silikátové sutiny v pahorkatinovom a podhorskom stupni. Na výslnných stanovištiach sa tvoria štruktúrne jednoduché spoločenstvá, zložené najmä zo sukulentných a jednoročných rastlín, ktoré v suchom letnom období často odumierajú. Na severných a tienistých vlhších svahoch sú prítomné aj papraďorasty a vysokú pokryvnosť tu dosahujú machorasty a lišajníky, najmä dutohlávky, diskovky a pupkovky. Cievnaté kyslomilné rastliny tvoria iba riedke porasty. Z hornín prevládajú bridličnaté fility a svory, kremence alebo kyslé vulkanické horniny. Biotop sa vyskytuje najmä v pahorkatinovom stupni v pohoriach Tríbeč, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, Slanské vrchy a v ostatných neovulkanických pohoriach na juhu Slovenska. Silikátové sutiny majú iný charakter zvetrávania ako karbonátové. Kyslé ryolity a žuly zvetrávajú pomalšie. Bridličnaté sutiny majú odlišný pohyb po svahu ako sypké dolomity a vápence. Všetky tieto faktory sa prejavujú aj na rastlinstve. Často sú sutiny takmer bez vegetácie, napr. andezitové kamenné more pri Vyhniach, čadičová sutina pod hradom Šomoška a pod.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0036 Litava
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0327 Milič
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0708 Primovské skaly

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR